Ansökan

ANSÖKAN - ALLMÄNT
Stiftelsen har tre ansökningsperioder per år. Sista ansökningsdagar är den 1 februari, 1 maj och 1 oktober.

Fr.o.m. ansökningsperioden 1 maj 2017 görs ansökan elektroniskt.

Innan du påbörjar din ansökan ber vi att du läser igenom anvisningarna, som sedan ska följas. Ofullständigt ifylld ansökan lämnas utan avseende.

Skriftligt besked om styrelsens ställningstagande sänds till samtliga sökande så snart justerat protokoll föreligger. Observera att den som har tilldelats medel därefter måste rekvirera utbetalningen skriftligen för att beviljade bidrag ska betalas ut. I samband med detta ska kontonummer anges där medlen kan sättas in.

Efter genomfört projekt eller avslutade studier ska en kortfattad redogörelse respektive intyg om studieresultat insändas till stiftelsen på adress c/o SEB Stiftelser 10640 Stockholm. Stipendiat som inte lämnat redogörelse för tidigare erhållet bidrag kommer inte att beviljas ytterligare bidrag innan återkoppling skett.

OBS! Endast en person per ansökan. Om ni är flera som söker bidrag till t.ex. en studieresa, ska samtliga deltagare lämna var sin ansökan. Även institutioner kan vara sökande (ej ekonomiska föreningar, AB, HB eller motsvarande).